Zinātnisko darbu un prezentāciju paraugi

Zinātnisko darbu paraugi (tiesa, tikai Z.Krišjānes darbs ir par ģeogrāfijas un zemes zinātņu tēmu):
Ieteikumi zinātnisko darbu izstrādei:
Prezentāciju (slīdrāžu) paraugi:
Uzstāšanās padomi un paraugi (t.sk. anti-paraugi):

Tēmu paraugi ģeogrāfijā

AIZSTĀVĒTĀS DISERTĀCIJAS LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Stūre Inese „Kultūras mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana" (zin.vad.prof. A.Melluma;10.10.2005.)
2. Rūsiņa Solvita „Latvijas mezofīto un kserofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības" (zin. vad. prof. M.Laiviņš; aizstāvēts 15.12.2006.)
3. Draveniece Anita „Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā" (zin.vad. prof. Ā.Krauklis†; aizstāvēts 15.12.2006.)
4. Paiders Juris „Kvantitatīvu indikatoru izmantošana reģionālās attīstības analīzē" (zin. vad. asoc.prof. P.Šķiņķis; aizstāvēts 28.05.2008.)
5. Torklere Aija „Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas dinamika" (zin. vad. prof. G.Eberhards; aizstāvēts 18.12.2008.)
6. Lizuma Lita „Gaisa temperatūras un atmosfēras nokrišņu mainības raksturs Rīgā" (zin.vad. prof. A.Zīverts†, prof. A.Briede; aizstāvēts 04.12.2008.)
7. Cekula Zane "Latgales apdzīvoto vietu nosaukumu standartizācija" (zin.vad. Dr.geogr. Z.Goba† , prof.Z.Krišjāne; aizstāvēts 14.01.2009.)
8. Grīne Ineta „Lauku iedzīvotāju un apdzīvojuma telpiskās struktūras izmaiņas pēc Otrā pasaules kara (Cēsu rajona teritorijas)" (zin.vad. asoc.prof. P.Šķiņķis; 22.01.2009.)
9. Priede Agnese „Invazīvie neofīti Latvijas florā: izplatība un dinamika" (zin.vad. prof. M.Laiviņš; aizstāvēts 09.09.2009.)

IZCILĀKIE MAĢISTRA DARBI LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Bērziņš M. (2005) „Sociāli ģeogrāfiskās atšķirības Salaspils pilsētā" (vad. prof. Z.Krišjāne)
2. Leitlande E. (2005) „Vēja raksturlielumu dinamika lidlauka "Rīga" piemērā" (vad. doc. A.Briede)
3. Nartišs M. (2005) „Paleohidroloģiskā tīkla modelēšana ar atvērtā koda ĢIS Ziemeļvidzemes centrālajā daļā" (vad. prof. V.Zelčs)
4. Grišule G. (2006) „Ilglaicīgo fenoloģisko novērtējumu analīze Latvijā" (vad. asoc. prof. A.Briede)
5. Astiča S. (2009) „Kuldīgas pilsētas publiskā ārtelpa un gājēju kustības organizācija"(vad. asoc. prof. P. Šķiņķis)
6. Vitāls A. (2009) „Liepājas mikrorajonu attīstības iespējas" (vad. Dr. arch. S. Treija)
7. Zaļā I. (2009) „Fizioloģiski ekvivalentās temperatūras ilgtermiņa izmaiņu novērtējums Latvijā" (vad. prof. A.Briede)
8. Stinka A. (2009) „Liela mēroga atmosfēras cirkulācijas un to ietekme uz Latvijas klimatu" (vad. prof. A.Briede)

IZCILĀKIE BAKALAURA DARBI LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Bajāre L. (2005) „Dabisko un antropogēno faktoru ietekme uz krasta joslu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Ovīšraga - Skultes posms)" (vad. prof.em. G.Eberhards)
2. Pošiva A. (2005) „Topogrāfisko faktoru ietekme uz seno apmetņu izvietojumu Cēsu rajona teritorijā" (vad. lekt. A. Markots)
3. Namatēva A. (2005) „Teiču purva masīva ziemeļu daļas mikroainavu daudzveidība (vad. doc. L. Kalniņa)
4. Sietinsone L. (2006) „Latvijas pilskalnu datubāzes izveide un telpiskā izvietojuma analīze ĢIS vidē" (vad. lekt. A. Markots)
5. Dauškāns M. (2006) „Kēmu terasu tipi un uzbūve Vidzemes augstienē" (vad. prof. V.Zelčs)
6. Skutele S. (2007) „Efemēro sīkzāļu pioniersabiedrību (Thero-Airion savienība) rakstursugu ģeogrāfija 
Latvijā" (vad. asist. S. Rūsiņa)
7. Stinka A. (2007) „Atmosfēras cirkulācijas veidu ietekme uz klimata mainību Latvijā (vad. asoc. prof. A. Briede)
8. Uļjane S. (2007) „Velotūrisms un tā attīstības iespējas Limbažu rajonā" (vad. L. Kūle)
9. Dimze R. (2008) „Limbažu pilsētas telpiskās struktūras analīze un tās attīstība mūsdienās". (vad. Mg.geogr. A. Kublačovs)
10. Patļina O. (2008) „Meteoroloģisko rādītāju ietekme uz bērza ziedputekšņu koncentrāciju gaisā" (vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa, asoc. prof. A. Briede)
11. Spruženiece L. (2008) „Saistība starp mūsdienu putekšņu sastāvu un apkārtējo veģetāciju putekšņu monitoringa vietās Dzērbenes apkārtnē" (vad. asoc. prof. L. Kalniņa)
12. Gustiņa L. (2008) „Kserotermofīto augu sabiedrību izplatības likumsakarības Īslīces upes ielejā" (vad. asoc. prof. L. Kalniņa)
13. Andersons Ā. (2009) „Krasta erozijas apdraudējums apbūvei un infrastruktūrai Jūrmalas pilsētā" (vad. prof. G. Eberhards)
14. Bricis T. (2009) „Rīgas līča ietekme uz nokrišņu ģeogrāfisko sadalījumu Latvijā" (vad. Mg.vides zin. Dr. stud. R. Kasparinskis)
15. Jurgelāns J. (2009) „Siguldas pilsētas poligonometrijas tīkla analīze LATPOS sistēmā" (vad. lab. A. Rečs)
16. Medene A. (2009) „Zilganās seslērijas Sesleria caerulea (L.)Ard. izplatības dinamika Latvijā" (vad. doc. S. Rūsiņa)
17. Mellupe A. (2009) „Latvijas- Ķīnas starpvalstu migrācija un sakari" (vad. prof. Z. Krišjāne)
18. Ozola I. (2009) „Ezera regulējošā ietekme uz upju noteci: Salacas baseina piemērs" (vad. doc. E. Apsīte)
19. Pallo I. (2009) „Atmosfēras nokrišņu daudzuma noteikšana Latvijas upju baseiniem" (vad. doc. E. Apsīte)
20. Spulle D. (2009) „Zemgales ainavu savdabība: ciemu vēsture un morfoloģija Īslīces pagastā" (vad. asist. A. Zariņa)

Tēmu paraugi ģeoloģijā

AIZSTĀVĒTĀS DISERTĀCIJAS LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Aija Dēliņa "Kvartārsegas pazemes ūdeņi Latvijā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2007.03.23.)
2. Aivars Gilucis "Mikro- un makroelementu satura un izplatības likumsakarības Latvijas augšņu virsējos horizontos" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2008.01.18.)
3. Valērijs Ņikuļins "Latvijas seismotektoniskie apstākļi un seismiskā bīstamība" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2008.01.18.)
4. Ivars Zupiņš "Galvenā devona lauka osteolepiformu kārtas daivspurzivis (Sarcopterygii, Osteolepiformes)" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 2009.05.15.)

IZCILĀKIE MAĢISTRA DARBI LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Andis Kalvāns (2004) "Ledāja nogulumu mikromēroga uzbūve Sensalas atsegumā" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
2. Māris Dauškans (2008) „Kēmu terases un to veidošanās paleoģeogrāfiskie apstākļi Vidzemes augstienē" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
3. Ilze Gorovņeva (2008) „Paleoveģetācijas rekonstrukcija Burtnieka ezera apkārtnē" (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa)
4. Jeļena Vasiļkova (2008) „Franas stāva psammosteīdu ārējā skeleta mikromorfoloģija" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs)
5. Toms Buls (2009) „Baltijas ledus ezera akumulatīvie krasta veidojumi Vidzemes piekrastē" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
6. Elīza Kušķe (2009) „Paleoveģetācijas sastāvs un kūdras uzkrāšanās intensitāte Eipuru un Dzelves-Kroņa purvos" (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa)

IZCILĀKIE BAKALAURA DARBI LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Daiga Blāķe (2009) „Devona nogulumiežu slāņkopas uzbūves īpatnības un slāņojuma deformācijas Liepas māla atradnē" (zin. vad. asoc. prof. Ģirts Stinkulis)
2. Konrāds Popovs (2009) „Gultnes morfoloģijas un nogulumu transporta modelēšana Rīvas lejtecē" (zin. vad. zin. asist. Andris Karpovičs)
3. Liāna Znudova (2009) „Eolie veidojumi Ropažu līdzenumā" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)

Tēmu paraugi vides zinātnē

AIZSTĀVĒTĀS DISERTĀCIJAS LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. K.Āboliņa „Līdzsvarotas attīstības kritēriji pilsētvidei Latvijā" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš, aizstāvēts (2005.06.27.))
2. J.Dipāne „Augsnes humusvielu uzbūve un īpašības" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš, aizstāvēts (2007.03.16.))
3. I.Šteinberga „Kvazistatisku atmosfēras piesārņojuma līmeņu kompleksā analīze un izpēte" (zin. vad. M.Kļaviņš, aizstāvēts (2007.04.20.))
4. I.Kokorīte „Latvijas virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un to ietekmējošie faktori" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš, aizstāvēts (2007.04.20.))
5. L.Eglīte „Humusvielu īpašības un loma augsnes - ūdens vides ingredientu mijiedarbībā" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš, aizstāvēts (2007.03.16.))
6. E. Tērauda „Ķīmisko vielu plūsmas Latvijas priežu mežu ekosistēmās" (zin. vad. prof. O.Nikodemus, aizstāvēts (2008.01.17.))
7. S.Poikāne „ES valstu ezeru ekoloģiskā klasifikācija pēc fitoplanktona" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš, aizstāvēts (2009.06.11.))
8. Z.Penēze „Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20. un 21. gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences" (zin. vad. prof. O.Nikodemus, aizstāvēts (2009.07.21.))

IZCILĀKIE MAĢISTRA DARBI LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Indra Neimane (2009) „Zoobentosa rekolonizācija Jaunupes rekultivētajā posmā" (zin. vad. asoc. prof. G.Spriņģe)
2. Oskars Purmalis (2008) „Kūdras humusvielu ar metālu joniem mijiedarbības raksturs" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš)
3. Lana Malsova (2008) „Rīgas pilsētas centra augšņu mezofauna kā pilsētvides stāvokļa bioindikators" (zin. vad. prof. V.Melecis)
4. Solvita Strazdiņa (2008) „Augstāko ūdensaugu izmantošanas iespējas ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai Latvijas upju monitoringā" (zin. vad. asoc. prof. G.Spriņģe)
5. Raimonds Kasparinskis (2007) „Vides pētījumu nodrošināšana ar augsnes informāciju Latvijā. Problēmas un risinājumi" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
6. Dace Kaupuža (2007) „Kultūrvēsturiskās vides veidošanās un aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
7. Anita Namatēva (2007) „Teiču purva masīva mikroainavu daudzveidība" (zin. vad. asoc. prof. L.Kalniņa)
8. Dace Piliksere (2007) „Latvijas skujkoku mežu augu sugu socioloģiskās grupas kā vides indikatori" (zin. vad. prof. M.Laiviņš)
9. Liene Rieksta (2007) „Trokšņa piesārņojuma vērtējums ietekmes uz vidi novērtējuma procesā" (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus)
10. Gunta Čekstere (2006) „Rīgas vēsturiskā centra ielu apstādījumu ekoloģiskā stāvokļa izvērtējums" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
11. Inga Rasa (2006) „Gaujas nacionālā parka ainavu struktūra - vērtējums, attīstības tendences un perspektīva" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
12. Svetlana Rogozova (2006) „Klimata izmaiņu ietekme uz upju noteci Latvijā" (zin. vad. doc. E.Apsīte)
13. Evija Zeiliša (2006) „Etalonstāvokļa upju posmu raksturojums, izmantojot kramaļģes kā bioindikatorus" (zin. vad. asoc. prof. G.Spriņģe)
14. Gunta Abramenkova (2005) „Radioaktīvo atkritumu cementēšanas procesa optimizācija" (zin. vad. Dr. h. fiz. J.Bērziņš)
15. Andrejs Brūvelis (2005) „Koksnes pelnu ietekme uz skujkoku ietvarstādu morfoloģiskajiem rādītājiem kūdras augsnēs" (zin. vad. Dr. silv. T.Gaitnieks)
16. Laura Grīnberga (2005) „Ilggadīgās izmaiņas stiebrmušu (Chloropidae) cenozēs un to indikatīvā nozīme Randu pļavās" (zin. vad. prof. V.Melecis)
17. Jānis Šīre (2005) „Kūdras humusvielas un to praktiskās izmantošanas iespējas" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš)

IZCILĀKIE BAKALAURA DARBI LAIKA PERIODĀ NO 2005. LĪDZ 2009. GADAM
1. Egons Bražinskis (2009) „Upes morfometrisko faktoru ietekme uz ihtiocenožu struktūrām" (zin. vad. asoc. prof. G.Spriņģe)
2. Ieva Grudzinska (2009) „Būšnieku ezera attīstība un vides apstākļu izmaiņas holocēnā" (zin. vad. asoc. prof. L.Kalniņa)
3. Māris Skudra (2009) „Sāļuma un izšķīdušā skābekļa koncentrācijas izmaiņas Rīgas līča ūdenī klimata mainības iespaidā" (zin. vad. doc. J.Aigars)
4. Marina Slaikovska (2009) „Zemes apsaimniekošanas veida ietekme uz nezāļu sugu sastāvu" (zin. vad. lekt. J.Ventiņš)
5. Ieva Upena (2009) „Makrofītu izmantošana Mergupes ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā" (zin. vad. asoc. prof. G.Spriņģe)
6. Imants Kukuļs (2008) „Organisko vielu mainības raksturs augstā purva kūdrā" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
7. Artis Robalds (2008) „Kūdras un tās modificēšanas produktu izmantošanas iespējas metālisko un nemetālisko elementu sorbcijai" (zin.vad. prof. M.Kļaviņš)
8. Dainis Eglītis (2008) „Ošu mitrāju kokaudzes struktūra Ķemeru nacionālajā parkā" (zin. vad. prof. M.Laiviņš)
9. Agnese Pujāte (2008) „Putekšņu analīzes datu izmantošana veģetācijas sastāva izmaiņu rekonstrukturēšanai Ķemeru tīreļu takas apkārtnē" (zin. vad. asoc. prof. L.Kalniņa)
10. Valdis Līkosts (2007) „Ainavu izmaiņas Embūtes pagastā 20. gadsimtā" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
11. Helēna Trošimova (2007) „Laucesas upes hidroekoloģiskais raksturojums" (zin. vad. asoc. prof. G.Spriņģe)
12. Madara Ozoliņa (2006) „Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma loma pašvaldību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā" (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus)
13. Ingus Purgalis (2006) „Gaujas izmaiņas un mūsdienu ģeoloģiskie procesi Vidusgaujas smiltāja līdzenumā" (zin. vad. em. prof. G.Eberhards)
14. Oskars Purmalis (2006) „Humusvielas kā virsmas aktīvās vielas" (zin. vad. prof. M.Kļaviņš)
15. Solvita Strazdiņa (2006) „Makrofītu un fitoplanktona izmantošana Abula ekoloģiskā stāvokļa noteikšanā" (zin. vad. asoc. prof. G.Spriņģe)
16. Dace Kaupuža (2005) „Muižas Rīgas pilsētā kā kultūrvēsturiskās vides elements" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
17. Dainis Kreilis (2005) „Dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa sistēma Rīgas pilsētā" (zin. vad. Dr. inž. T.Juhna)
18. Evija Ļesņevska (2005) „Ekoloģisko procesu vērtējums Mežaparkā" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)
19. Dace Piliksere (2005) „Latvijas sausieņu egļu mežu augu sugu socioloģiskās grupas kā ekoloģiskie indikatori" (zin. vad. doc. S.Rūsiņa)
20. Jānis Znotiņš (2005) „Dabas pamatne un zemes īpašumu struktūra Rīgā" (zin. vad. prof. O.Nikodemus)

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

JĢS pirmā sezonas nodarbība jau sestdien - Latvijas ģeogrāfijas olimpiāde

Latvijas 48. Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 4. novembrī (2023)

Ģeogrāfijas 35. valsts olimpiāde