Nolikums

 Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) rīkoto 

atklāto olimpiāžu un zinātnisko konferenču 

NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi (Latvijas skolu jaunatnei)

 • Raisīt interesi par ģeogrāfiju un zemes zinātnēm;
 • Paplašināt un padziļināt skolā ģeogrāfijas stundās mācīto;
 • Palīdzēt sagatavoties un izdarīt izvēli par labu ģeogrāfijas un zemes zinātņu studijām;
 • Iepazīstināt ar ģeogrāfiju kā nākotnes profesiju;

 • Ievadīt zinātniskās pētniecības jomā;

 • Ievadīt lauka darbu un aktīvā tūrisma jomā brīvā dabā;
 • Nodrošināt visiem pieejamu informācijas un uzdevumu datubāzi internetā
Vispārīgie noteikumi
 • Atklātās olimpiādes un zinātniskās konferences norisinās skolu mācību gada laikā reizi pēc mājaslapā www.jgs.lv publicētā kalendāra
 • Pēc norises vietas JĢS iedalās visas Latvijas līmenī: 
  • Latvijas JĢS (Rīgā, LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1) 
 • un reģionālajā līmenī: 
  • Kurzemes JĢS (Liepājā, Liepājas 5.vidusskolā, Rīgas ielā 50) 
  • Vidzemes JĢS (Valmierā, Vidzemes augstskolā, Cēsu ielā 4 / Tērbatas ielā 10 vai Valmieras Valsts ģimnāzijā, Leona Paegles ielā 40, kā arī izbraukumos citās Vidzemes pilsētās
  • Latgales JĢS (Dažādās Rēzeknes un Daugavpils skolās, kā arī izbraukumos citās Latgales pilsētās
  • Viduslatvijas JĢS (turpat kur Latvijas JĢS: Rīgā, LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1), kas izveidota kā virtuāls reģions, apvienojot Rīgas un Zemgales skolas.
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv publicētajam kalendāram atsevišķi pasākumi (izbraukuma vai brīvdabas olimpiādes) var notikt arī citās vietās. 
 • Piedalīties tiesīgs jebkurš Latvijas pamata un vidējās izglītības iestāžu audzēknis. Dalībnieki startē četrās klašu grupās: pamatskola, 10.klase, 11.klase un 12.klase.
 • Lai kvalificētos Latvijas atklātajai ģeogrāfijas olimpiādei (kas notiek Rīgā novembra mēnesī), jāpiedalās oktobra mēnesī organizētājās Priekšsacīkstēs (par kuru sezonas punkti netiek piešķirti) un jāpārvar žūrijas norādīto punktu barjera. Iepriekšējās Latvijas JĢS sezonas kopvērtējuma 10 labāko rezultātu sasniedzēji katrā klašu grupā kvalificējas bez dalības priekšsacīkstēs.
 • Brīvdabas olimpiādēs transportlīdzekļu ietilpības vai citu iemeslu dēļ organizatori var noteikt skolēnu skaita ierobežojumu.
 • Visos pārējos JĢS rīkotajos pasākumos nepastāv dalības ierobežojumi un priekšnoteikumi.
 • Reģistrācija katram JĢS pāsākumam notiek, ierodoties ne vēlāk kā pusstundu pirms sākuma, nosaucot reģistrētājam savu dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu un klasi, samaksājot dalības maksu (2€, izņemot Vidzemes JĢS, kur dalības izmaksas sedz Valmieras novads) un saņemot pretī dalībnieka numuru (kurš visas sezonas garumā jāraksta uz uzdevumu lapām).
 • Skolēnu darbus vērtē žūrija, kas sastāv no ģeogrāfijas un zemes zinātņu programmu studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem un profesionāļiem, kurus apstiprina Jauno ģeogrāfu skolas prezidents un kuri apņemas ievērot objektivitāti un neitralitāti. 
 • Katras klašu grupas triju labāko rezultātu sasniedzēji gan konkrētajā olimpiādē vai zinātniskajā konferencē, gan sezonā kopumā tiek apbalvoti ar diplomu un balvu. Labākās skolas kopējā un pamatskolu grupā sezonas kopvērtējumā tiek apbalvota ar ceļojošo skolu kausu. 
 • Rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek ne vēlāk kā stundu pēc katras olimpiādes uzdevumu daļas noslēgšanās, gaidīšanas laikā piedāvājot kādu skolēniem lekciju, ceļojumu stāstu, karšu cīņas vai citas intelektuālās spēles. Sezonas kopvērtējuma rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek ne vēlāk kā stundu pēc sezonas pēdējās olimpiādes uzdevumu daļas noslēgšanas (vidusskolēniem – pēc brīvdabas olimpiādes maijā, pamatskolēniem – pēc ikmēneša olimpiādes aprīlī). 
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv paziņotajam labāko rezultātu sasniedzēji konkrētā olimpiādē var kvalificēties valsts (slēgtajai) ģeogrāfijas olimpiādei un Latvijas izlases atlasei starptautiskajās olimpiādēs (Baltijā un Pasaulē). 
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv paziņotajam labāko rezultātu sasniedzēji 12.klašu grupā sezonas kopvērtējumā var bez iestājeksāmeniem kvalificēties budžeta vietām Latvijas augstskolās, ar kurām panākta vienošanās (piemēram: Latvijas JĢS sezonas kopvērtējuma 12.klašu grupas seši labākie dalībnieki iegūst tiesības iestāties Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē). 
 • Sezonas punktu aprēķināšana notiek saskaņā ar mājaslapā publicēto formulu: Latvijas JĢSKurzemes JĢSVidzemes JĢSLatgales JĢS.
Atklāto olimpiāžu un citu nodarbību norise
 • Olimpiāde norisinās mācību auditorijā.
 • Olimpiāde sastāv no 6-10 uzdevumiem, ko pēc īsas autora instrukcijas dalībnieki sāk pildīt atbilstoši autora norādījumiem un nodod žūrijai orientējoši pēc 10-30 minūtēm. Pēc nodošanas autors sniedz pareizās atbildes.
 • Uzdevumi ir testa formātā uz organizatoru izdrukātām papīra lapām ar vai bez uzskates materiāliem un ar vai bez atbilžu variantiem, prasot atzīmēt vai uzrakstīt pareizo atbildi, citkārt garākā tekstā analizēt kādu problēmu, veikt aprēķinus, zīmēt diagrammas un darboties ar kartēm. Tādējādi tiek pārbaudīta skolēnu erudīcija, analīzes un radošās spējas. 
 • Uzdevumus un papīra lapas atbildēm nodrošina organizatori. Dalībniekiem pašiem jānodrošina rakstāmpiederumi un pēc personīgiem ieskatiem: lineālu, transportieri, kalkulatoru.
 • Uzdevumu risināšanas laikā nav atļauts izmantot jebkādus savus informācijas materiālus vai sakaru ierīces.
 • Ja tiek konstatēti pārkāpums, žūrijas pārstāvis, kas to fiksējis, ir tiesīgs izteikt brīdinājumu vai uzreiz izdarīt atzīmi uz dalībnieka uzdevuma lapas, kas atņem punktus no konkrētā uzdevuma iegūto punktus summas (vai arī no nodarbības kopvērtējuma, ja uzdevumā iegūti 0 punkti un izdarīta atzīme). Attiecīgi -2 punkti par katru fiksēto pārkāpumu (t.sk. pareizo un nepareizo atbilžu skaļa izpaušana pirms uzdevuma beigām, traucējoša sarunāšanās, norakstīšana ("špikošana"), neatļautu palīgierīču izmantošana utml.). Ja pārkāpumi, pēc žūrijas domām, sasniedz kritisko līmeni, žūrijai ir tiesības konkrēto dalībnieku uzdevuma laikā izraidīt no auditorijas un/vai lūgt nekavējoties pamest konkrēto nodarbību, neatmaksājot dalības maksu.
Brīvdabas olimpiādes norise
 • Ik gadu sezonas noslēgumā tiek organizēta brīvdabas olimpiāde ārpus telpām. 
 • Piedalīties tiesīgi vidusskolas vecuma posma klašu audzēkņi.
 • Norises vieta un tikšanās laiks tiek paziņots www.jgs.lv mājaslapā, izvēloties kādu ģeogrāfiski interesantu vietu Latvijā vai tuvākajās kaimiņvalstīs (pēdējā gadījumā dalībniekiem tiek nodrošināts bezmaksas vai subsidēts transports). 
 • Pasākums norisinās divas dienas: pirmajā dienā notiek pārgājiens ar praktiskajiem un teorētiskajiem uzdevumiem tā laikā, bet otrajā dienā tiek organizētas sporta un komandas saliedēšanas aktivitātes. Nakšņošana notiek pašu dalībnieku nodrošinātās teltīs. Ēdiena pagatavošana notiek uz kopīgi iekurta ugunskura sadarbojoties, bet no pašu dalībnieku nodrošinātiem pārtikas produktiem.
 • Organizatori pirms pasākuma dalībniekiem izsāsta drošības, uzvedības un vides saudzēšanas instrukciju. Taču par tās ievērošanu un personīgo drošību atbild dalībnieki paši.
Zinātnisko darbu konferences norise
 • Mājaslapā www.jgs.lv norādītajā pieteikšanas termiņā (ne vēlāk kā mēnesi pirms konferences) jāpiesaka tēmas nosaukums un īss izklāsts.
 • Mājaslapā www.jgs.lv norādītajā iesniegšanas termiņā (ne vēlāk kā divas dienas pirms konferences) jāiesniedz pētījuma galaversija uz norādīto e-pasta adresi.
 • Organizatori pieteikto pētījumu autoriem piedāvā konsultēšanu pētījumu izstrādes gaitā.
 • Pētījuma aizstāvēšanai tiek dotas 7-10 minūtes, atbildēm uz konkurentu un žūrijas jautājumiem tiek dotas vēl 7-10 minūtes.
 • Pētījuma aizstāvēšanai organizatori nodrošina datoru (ar skaļruņiem), multimediju projektoru, kodoskopu un tāfeli, bet autori tiesīgi izmantot arī pašu ierīces un metodes.
 • Pētījuma un tā aizstāvēšanas vērtēšanai tiek izmantoti mājaslapā www.jgs.lv publicētie kritēriji.
Papildu noteikumi
Samaksājot nodarbības dalības maksu un saņemot dalībnieka numuriņu, dalībnieks apstiprina, ka pieņem šajā nolikumā izklāstītos noteikumus un apņemas tos ievērot, kā arī rēķinās ar sankcijām jebkādu pārkāpumu gadījumā. Nolikums ir saistošs gan žūrijai, gan dalībniekiem. Jauno Ģeogrāfu skolas žūrija ir tiesīga mainīt nolikumu jebkurā laikā un vietā pēc saviem ieskatiem. Nolikuma un tā noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības! Saules mūžu Latvijai!


PIELIKUMS

Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas (Latvijas JĢS) un Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas (KJĢS)
rīkoto 
atklāto olimpiāžu un zinātnisko konferenču 

PUNKTU SKAITĪŠANAS SISTĒMA

Sezonas individuālais kopvērtējums (skolēnam) (Latvijas JĢS un KJĢS)
 • Vienu vājāko (vai izlaisto) no visām kārtām neieskaita sezonas kopvērtējuma summā. Tas nozīmē, ka sezonas laikā neierašanās (pilnīga vai daļēja) uz vienu kārtu vai ļoti vājš starts neatstās nekādas sekas, jo tā tāpat netiks skaitīta. Bet otras puses - nekad nevari zināt, kurā tieši tajā kārtā dalībnieks būtu ieguvis lielāko % skaitu, tādēļ lielākā veiksme prognozējama visu kārtu apmeklētājiem.

 • Latvijas/Kurzemes atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē jebkura dalībnieka iegūtie % tiek pareizināti ar koeficientu 2, bet Zinātnisko darbu konferencē janvārī un Brīvdabas nodarbībā sezonas beigās ar 1.5. Attiecīgi maksimālais kopvērtējuma punktu skaists kas iegūstams..
  >Atklātajā olimpiādē - 200
  >Zinātniskajā konforencē un Brīvdabā - 150
  >Visās pārējās sezonas nodarbībās - 100

 • Priekšsacīkstēs sezonas punktus nepiešķir, toties sekmīga minimālās % barjeras pārvarēšana dod ceļazīmi uz Atklāto olimpiādi novembrī (uz olimpiādi automātiski kvalificējušies iepriekšējās sezonas kopvērtējuma 1.-6.vietas ieguvēji katrā klašu grupā).

 • Attiecīgās kārtas absolūtais uzvarētājs (neatkarīgi no klašu grupas), kas pareizi atbildējis uz, piemēram, 150 jautājumiem jebkurā gadījumā saņem 100% jeb sezonas punktus. Savukārt cits dalībnieks, kurš pareizi atbildējis tikai uz 75 jautājumiem, saņems attiecīgi 75/150=50% jeb sezonas punktus. Īsāk sakot, punkti tiek aprēķināti no attiecīgās nodarbības labākā rezultāta. Jo mazāka nodarbības punktu starpība, jo mazāka starpība arī sezonas punktos.


Sezonas kopvērtējuma punkti pa skolām (punkti starp skolām) (LATVIJAS JĢS un KJĢS)

 • Pilnus (100%) no nodarbībā iegūtajiem punktiem skolai sniedz tikai 6 tās labākie dalībnieki, neatkarīgi no viņu iegūtās vietas nodarbības individuālajā kopvērtējumā.
 • Nākošie 4 labākie dalībnieki (7-10 vieta nodarbībā skolas ietvaros) skolu kopvērtējumā sniedz tikai 50% no nodarbībā iegūtajiem punktiem. Piem. ja skolu pārstāv 7 dalībnieki un 7. nodarbībā ieguvis 30 punktus, skolu kopvērtējumā no tiem "pārskaitīti" tikai 15 punkti. Tāpat arī 8.,9.,un 10. vieta skolā.
 • Tie dalībnieki, kas pārstāvot savu skolu nav iekļuvuši savas skolas top10, sezonas punktus skolai nesniedz, bet vēl jo projām saņem un cīnās par vietām individuālajā kopvērtējumā.

  Piemērs. Inciema 3. vidusskola ar ģeogrāfijas skolotāju Jāni G. uz parastu JĢS nodarbību ir ieradusies ar 12 dalībniekiem. Individuālajā kopvērtējumā tie attiecīgi ieguvuši: 1. - 80p, 2. - 75p, 3. - 75p, 4. - 50p, 5. - 32p, 6. - 30p, 7. - 28p, 8. - 25p, 9. - 21p, 10. - 15p, 11. - 13.p, 12. - 9p.
  Vadoties pēc šāda iznākuma, sezonas punkti skolai tiek ieskaitīti šādi:
  1.-6. vieta - 100% = 80+75+75+50+32+30 = 342p
  7.-10. vieta - 50% = (28+25+21+15)/2 jeb 14+12,5+10,5+7,5 = 44,5p
  11. un 12. dalībnieks pēc rezultāta no skolas (kā arī visi nākošie, ja tādi būtu) punktus skolai kopvērtējumā nenes.
  Rezultātā Inciema 3. vidusskolas skolēni par prieku Jānim G. un savai skolai kopvērtējumā par šo nodarbību ir nopelnījuši 342+44,5 = 386,5 punktu


ZINĀTNISKO DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Kritēriji: Zinātnisko darbu rakstītāji to var izmantot kā atgādināšanas sarakstiņu, ko nedrīkstēti aizmirst, rakstot darbu. Bet pieredzējušāki pētnieki, protams, lai neļauj savu pētniecisko garu nosmacēt šaurajos kritēriju rāmjos. Labi pētījumi jebkurā gadījumā tiks novērtēti augstu, bet vāji pētījumi var censties atbilst formālajiem kritērijiem cik vien tīk, bet diez vai daudz punktu tur savāksies.

Satura daļa (20 punkti)

Tēmas aktualitāte:
 • 0 Jau 20 gadu kā visiem tas zināms 
 • 1 Varbūt kādam tas vēl šķiet interesanti 
 • 2 Aktuāla tēma mūsdienām 
 • 3 Super, darbs apsteidz laiku, skats nākotnē

Pētījuma praktiskums:

 • 0 Nekāds/ Vismaz var turpināt mērījumus
 • 1 Pagasta avīzē raksts sanāktu
 • 2 Pierādīts, ka ir vai nav vērts attīstīt ideju
 • 3 Rezultātus var sākt izmantot kaut tūlīt

Pētnieciskā pieeja (datu vākšana):

 • 0 Balstīts uz pieņēmumiem/literatūras pārstāstu
 • 1 Vājas zinātniskas pazīmes, niecīgs paša pētnieciskais ieguldījums (piemēram, mazs mērījumu, novērojumu, aptauju u.tml. skaits)/empīriskajai daļai nenozīmīga loma pētījuma mērķa sasniegšanā
 • 2 Pietiekams paša pētnieciskais ieguldījums
 • 3 Liels paša pētnieciskais ieguldījums un nozīmīga loma pētījuma mērķa sasniegšanā

Metodes piemērotība/oriģinalitāte:

 • 0 Nav metodes vispār
 • 1 Nepiemērota metode
 • Piemērota metode, kuras izveidē/uzlabošanā autoram minimāla loma
 • 3 Piemērota metode, kuras izveidē/uzlabošanā autoram liela loma

Pētījumā iegūto datu apstrāde (piemēram: sistematizēšana, salīdzināšana, aprēķināšana u.tml.):

 • 0 Kādu datu?
 • 1 Ļoti primitīva/ar lielām kļūdām
 • 2 Laba, viss sagatavots secinājumu veikšanai
 • 3 Iespaidīgi, žūrija nesaprot, bet izskatās pareizi

Secinājumi:

 • 0 Pats nesaprot, ko sastrādājis
 • 1 Īsti līdz galam neizprot rezultātu nozīmi, izvirza nepamatotus secinājumus
 • 2 Teicami interpretē rezultātus
 • 3 Māk arī noteikt, kas ietekmē un kas neietekmē rezultātus, lieliski pārzina metodi.

Izmantotās literatūras kvalitāte:

 • 0 Nav/ir, bet enciklopēdiju līmenī
 • 1 Līdz 5 uzticamiem avotiem
 • 2 Vairāk kā 5 uzticami vai īpaši vērtīgi avoti
Noformējums un prezentācija (13 punkti)

Uzskates materiāli:

 • 0 Nav
 • 1 Tikvien kā foto/pārkopētas kartes un grafiki
 • 2 Paša veidoti, bet nepilnīgi
 • 3 Teicamas
 • 4 Ekstra - Ilustrētā Zinātne un National Geographic nobāl

Avotu saraksta un teksta atsauču noformējums:

 • 0 Nav ne tekstā, ne beigu sarakstā
 • 1 Rada neskaidrības, no kurienes tas „izrauts”
 • 2 Saprotams, precīzs un ērts

Valoda:

0 Traucējošas pareizrakstības, interpunkcijas un stila kļūdas

Prezentācija:

 • 0 Aizmidzinoša /bezjēdzīga (PowerPoint Poisoning)
 • 1 Normāla, bet slikti pārvalda tēmu, slikta dikcija, burto no lapiņas, nespēj iekļauties laikā
 • 2 Laba – prasmīgi izmantots PowerPoint, veikli lasa no lapiņas, laba dikcija, iekļaujas laikā un kodolīgi
 • 3 Atraktīva un interesanta, brīvi pārvalda tēmu, kvalitatīvi uzskates materiāli, kas sniedzas ārpus parastiem slaidiem (piemēram: plakāti, maketi, video/audio papildinājums par tēmu, nolīgti aborigēni, bagātīga degustācija žūrijai)

Autora atbildes uz jautājumiem:

 • 0 Bija bezjēdzīgas/izvairīgas/autors neprata aizstāvēt savu veikumu
 • 1 Palīdzēja saprast darbu/autors atvairīja pārmetumus par darba nepilnībām

Paša uzdotie jautājumi:

 • 0 Nav
 • 1 Ir, bet tikai, lai iegūtu šo punktu
 • 2 Sakarīgi vai pat izdevās iegāzt referentu

Soda punkti par galaversijas un pieteikuma iesniegšanas kavēšanu

 • Par iesniegšanas kavēšanu - tiks atņemti soda punkti (to apjoms tiks precizēts vēlāk).
 • Par lielu kavēšanu - darbs vispār netiks pieņemts.

* Par pētījumiem vai prezentācijām, kas ir tik izcili, ka šīs vērtēšanas sistēmas šaurajos ietvaros, žūrijasprāt, nesaņem pietiekamu punktu skaitu, žūrija tiesīga piešķirt papildpunktus.

Autoram obligāti jāatbild uz šādiem jautājumiem:

 1. Kāda ir tava darba rezultātu praktiskā nozīme?
 2. Kas ir autors izmantotajām pētniecības metodēm?

Darbam piešķir 1 recenzentu. Recenzents vērtē noformējuma un prezentācijas daļu. Satura daļu vērtē katrs žūrijas loceklis pēc prezentācijas, autora atbildēm uz jautājumiem, darba apskates un recenzenta komentāra.


Vecā E.Birznieka izstrādātā vērtēšanas sistēma (vairs nav spēkā, tikai vēsturiskai informācijai):

DARBA ANALĪZE (kopā 14 punkti):

Noformējums:
 • ekstra - 2.5
 • teicami - 2.0
 • labi - 1.5
 • apmierinoši - 1.0
 • slikti - 0.5
 • ļoti slikts (nav) - 0
Kartogrāfiskais materiāls:
 • ekstra - 2.5
 • teicams - 2.0
 • labs - 1.5
 • apmierinošs - 1.0
 • slikts - 0.5ļoti slikts (nav) - 0
Bibiogrāfija:
Pareizība:
 • ideāla - 1
 • ar kļūdām - 0.5
 • bezjēdzīgs literatūras saraksts (nav) - 0
Apjoms:
 • > 10 darbi - 1
 • 5 - 10 darbi - 0.5
 • 4 un mazāk darbi - 0
 • DARBA APJOMS:
 • 10 -50 lpp. mašīnraksta ekvivalentā - 1
 • 5-10 lpp. mašīnraksta ekvivalentā - 0.5
 • 4 un mazāk - 0
Papildmateriāli (uzskate, ilustrācijas, tabulas, foto):
 • daudz un teicami - 1
 • ir, bet ne tik daudz un labi - 0.5
 • nav - 0
Saturs:
 • ekstra - 5.0
 • teicami - 4.5
 • labs - 3.5
 • apmierinošs - 2.5
 • slikts - 1.5
 • ļoti slikts (nav nekāda kopsakara) - 0.5
DARBA AIZSTĀVĒŠANA (kopā 6 punkti):

Uzstāšanas:
 • ekstra - 2.5
 • teicama - 2.0
 • laba - 1.5
 • apmierinoša - 1.0
 • slikta - 0.5
 • ļoti slikta - 0
Atbildes uz jautājumiem:
 • ekstra - 2.5
 • teicamas - 2.0
 • labas - 1.5
 • apmierinošas - 1.0
 • sliktas - 0.5
 • ļoti sliktas (nepārvalda tēmu) - 0
Paša uzdotie jautājumi:
 • uzdod daudz (>5)un sakarīgus jautājumus - 1
 • mazāk jautājumu (1 - 4) - 0.5
 • neuzdod nevienu jautājumu – 0
Kopā: 14+6=20 punkti

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

JĢS pirmā sezonas nodarbība jau sestdien - Latvijas ģeogrāfijas olimpiāde

Latvijas 48. Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 4. novembrī (2023)

2024. gada 9. martā Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī notiks JĢS Skolu komandu olimpiāde