Paziņojumi‎ > ‎

Zinātnisko darbu vērtēšanas kritēriji

Publicēja 2010. gada 14. janv. 03:52Reinis Bērziņš   [ atjaunināts 2018. gada 2. janv. 08:54 ]

Provizoriskā norise:
 • Līdz apmēram Pareizticīgo Ziemassvētkiem  plkst.23:59 šajā tiešsaistes anketā jāpiesaka tēmas nosaukums un īss izklāsts (lai žūrija varētu novērtēt un sniegt kādus padomus).
 • Līdz pāris dienām pirms Zinātnisko darbu konferences plkst.23:59 uz e-pastu pasts@jgs.lv jānosūta pilnā darba versija (doc, docx vai pdf), lai būtu laiks objektīvi 2 recenzentiem izvērtēt un nopietni izlasīt šos darbus.
 • Zinātnisko darbu konferences dienā plkst.11:00 divās sekcijās (Dabas un Cilvēkģeogrāfijas) norisināsies z
  inātnisko darbu aizstāvēšana (esiet jau 20-30 minūtes pirms sākuma, lai atzīmētos par ierašanos, uzstādītu uzskates materiālus (prezentāciju failus) un, ja pētījums pieejams arī papīra formātā, tad aizdotu to žūrijai), kurā skatītāju lomā drīkstēs piedalīties arī skolēni bez saviem darbiem. Aizstāvības runas maksimālais garums 8 minūtes (var mainīties atkarībā no iesniegto darbu daudzuma).

Kritēriji: Zinātnisko darbu rakstītāji to var izmantot kā atgādināšanas sarakstiņu, ko nedrīkstēti aizmirst, rakstot darbu. Bet pieredzējušāki pētnieki, protams, lai neļauj savu pētniecisko garu nosmacēt šaurajos kritēriju rāmjos. Labi pētījumi jebkurā gadījumā tiks novērtēti augstu, bet vāji pētījumi var censties atbilst formālajiem kritērijiem cik vien tīk, bet diez vai daudz punktu tur savāksies.

Satura daļa (19 punkti)

Tēmas aktualitāte:
 • 0 Jau 20 gadu kā visiem tas zināms 
 • 1 Varbūt kādam tas vēl šķiet interesanti 
 • 2 Aktuāla tēma mūsdienām 
 • 3 Super, darbs apsteidz laiku, skats nākotnē

Pētījuma praktiskums:

 • 0 Nekāds/ Vismaz var turpināt mērījumus
 • 1 Pagasta avīzē raksts sanāktu
 • 2 Pierādīts, ka ir vai nav vērts attīstīt ideju
 • 3 Rezultātus var sākt izmantot kaut tūlīt

Pētnieciskā pieeja (datu vākšana):

 • 0 Balstīts uz pieņēmumiem/literatūras pārstāstu
 • 1 Vājas zinātniskas pazīmes, niecīgs paša pētnieciskais ieguldījums (piemēram, mazs mērījumu, novērojumu, aptauju u.tml. skaits)/empīriskajai daļai nenozīmīga loma pētījuma mērķa sasniegšanā
 • 2 Pietiekams paša pētnieciskais ieguldījums
 • 3 Liels paša pētnieciskais ieguldījums un nozīmīga loma pētījuma mērķa sasniegšanā

Metodes oriģinalitāte:

 • 0 Paņemta no grāmatas/nav metodes vispār
 • 1 Ar autora uzlabojumiem/autora izdomāta, bet ar ievērojamiem trūkumiem
 • 2 Laba un praktiski autora izdomāta

Pētījumā iegūto datu apstrāde (piemēram: sistematizēšana, salīdzināšana, aprēķināšana u.tml.):

 • 0 Kādu datu?
 • 1 Ļoti primitīva/ar lielām kļūdām
 • 2 Laba, viss sagatavots secinājumu veikšanai
 • 3 Iespaidīgi, žūrija nesaprot, bet izskatās pareizi

Secinājumi:

 • 0 Pats nesaprot, ko sastrādājis
 • 1 Īsti līdz galam neizprot rezultātu nozīmi, izvirza nepamatotus secinājumus
 • 2 Teicami interpretē rezultātus
 • 3 Māk arī noteikt, kas ietekmē un kas neietekmē rezultātus, lieliski pārzina metodi.

Izmantotās literatūras kvalitāte:

 • 0 Nav/ir, bet enciklopēdiju līmenī
 • 1 Līdz 5 uzticamiem avotiem
 • 2 Vairāk kā 5 uzticami vai īpaši vērtīgi avoti
Noformējums un prezentācija (13 punkti)

Uzskates materiāli:

 • 0 Nav
 • 1 Tikvien kā foto/pārkopētas kartes un grafiki
 • 2 Paša veidoti, bet nepilnīgi
 • 3 Teicamas
 • 4 Ekstra - Ilustrētā Zinātne un National Geographic nobāl

Avotu saraksta un teksta atsauču noformējums:

 • 0 Nav ne tekstā, ne beigu sarakstā
 • 1 Rada neskaidrības, no kurienes tas „izrauts”
 • 2 Saprotams, precīzs un ērts

Valoda:

 • 0 Traucējošas pareizrakstības, interpunkcijas un stila kļūdas
 • 1 Laba

Prezentācija:

 • 0 Aizmidzinoša /bezjēdzīga (PowerPoint Poisoning)
 • 1 Normāla, bet slikti pārvalda tēmu, slikta dikcija, burto no lapiņas, nespēj iekļauties laikā
 • 2 Laba – prasmīgi izmantots PowerPoint, veikli lasa no lapiņas, laba dikcija, iekļaujas laikā un kodolīgi
 • 3 Atraktīva un interesanta, brīvi pārvalda tēmu, kvalitatīvi uzskates materiāli, kas sniedzas ārpus parastiem slaidiem (piemēram: plakāti, maketi, video/audio papildinājums par tēmu, nolīgti aborigēni, bagātīga degustācija žūrijai)

Autora atbildes uz jautājumiem:

 • 0 Bija bezjēdzīgas/izvairīgas/autors neprata aizstāvēt savu veikumu
 • 1 Palīdzēja saprast darbu/autors atvairīja pārmetumus par darba nepilnībām

Paša uzdotie jautājumi:

 • 0 Nav
 • 1 Ir, bet tikai, lai iegūtu šo punktu
 • 2 Sakarīgi vai pat izdevās iegāzt referentu

Pētījuma pieteikuma un galaversijas laicīga iesniegšana (1 punkts)

 • 0 Nokavēts pieteikuma vai galaversijas iesniegšanas termiņš
 • 1 Laicīgi pieteikts un laicīgi iesniegta galaversija

* Par pētījumiem vai prezentācijām, kas ir tik izcili, ka šīs vērtēšanas sistēmas šaurajos ietvaros žūrijasprāt nesaņem pietiekamu punktu skaitu, žūrija tiesīga piešķirt papildpunktus.

Autoram obligāti jāatbild uz šādiem jautājumiem:

 1. Kāda ir tava darba rezultātu praktiskā nozīme?
 2. Kas ir autors izmantotajām pētniecības metodēm?

Darbam piešķir 1 recenzentu. Recenzents vērtē noformējuma un prezentācijas daļu. Satura daļu vērtē katrs žūrijas loceklis pēc prezentācijas, autora atbildēm uz jautājumiem, darba apskates un recenzenta komentāra.


Vecā E.Birznieka izstrādātā vērtēšanas sistēma (vairs nav spēkā, tikai vēsturiskai informācijai):

DARBA ANALĪZE (kopā 14 punkti):

Noformējums:
 • ekstra - 2.5
 • teicami - 2.0
 • labi - 1.5
 • apmierinoši - 1.0
 • slikti - 0.5
 • ļoti slikts (nav) - 0
Kartogrāfiskais materiāls:
 • ekstra - 2.5
 • teicams - 2.0
 • labs - 1.5
 • apmierinošs - 1.0
 • slikts - 0.5ļoti slikts (nav) - 0
Bibiogrāfija:
Pareizība:
 • ideāla - 1
 • ar kļūdām - 0.5
 • bezjēdzīgs literatūras saraksts (nav) - 0
Apjoms:
 • > 10 darbi - 1
 • 5 - 10 darbi - 0.5
 • 4 un mazāk darbi - 0
 • DARBA APJOMS:
 • 10 -50 lpp. mašīnraksta ekvivalentā - 1
 • 5-10 lpp. mašīnraksta ekvivalentā - 0.5
 • 4 un mazāk - 0
Papildmateriāli (uzskate, ilustrācijas, tabulas, foto):
 • daudz un teicami - 1
 • ir, bet ne tik daudz un labi - 0.5
 • nav - 0
Saturs:
 • ekstra - 5.0
 • teicami - 4.5
 • labs - 3.5
 • apmierinošs - 2.5
 • slikts - 1.5
 • ļoti slikts (nav nekāda kopsakara) - 0.5
DARBA AIZSTĀVĒŠANA (kopā 6 punkti):

Uzstāšanas:
 • ekstra - 2.5
 • teicama - 2.0
 • laba - 1.5
 • apmierinoša - 1.0
 • slikta - 0.5
 • ļoti slikta - 0
Atbildes uz jautājumiem:
 • ekstra - 2.5
 • teicamas - 2.0
 • labas - 1.5
 • apmierinošas - 1.0
 • sliktas - 0.5
 • ļoti sliktas (nepārvalda tēmu) - 0
Paša uzdotie jautājumi:
 • uzdod daudz (>5)un sakarīgus jautājumus - 1
 • mazāk jautājumu (1 - 4) - 0.5
 • neuzdod nevienu jautājumu – 0
Kopā: 14+6=20 punkti
Comments