Nolikums


Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) rīkoto 
atklāto olimpiāžu un zinātnisko konferenču 

Nolikums

Mērķi un uzdevumi (Latvijas skolu jaunatnei)
 • Raisīt interesi par ģeogrāfiju un zemes zinātnēm;
 • Paplašināt un padziļināt skolā ģeogrāfijas stundās mācīto;
 • Palīdzēt sagatavoties un izdarīt izvēli par labu ģeogrāfijas un zemes zinātņu studijām;
 • Iepazīstināt ar ģeogrāfiju kā nākotnes profesiju;
 • Ievadīt zinātniskās pētniecības jomā;
 • Ievadīt lauka darbu un aktīvā tūrisma jomā brīvā dabā;
 • Nodrošināt visiem pieejamu informācijas un uzdevumu datubāzi internetā
Vispārīgie noteikumi
 • Atklātās olimpiādes un zinātniskās konferences norisinās skolu mācību gada laikā reizi pēc mājaslapā www.jgs.lv publicētā kalendāra
 • Pēc norises vietas JĢS iedalās visas Latvijas līmenī: 
  • Latvijas JĢS (LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā) 
 • un reģionālajā līmenī: 
  • Kurzemes JĢS (Liepājas 5.vidusskolā, Rīgas ielā 50, Liepājā) 
  • Vidzemes JĢS (Vidzemes augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā) 
  • Latgales JĢS (Rēzeknes augstskolas Ekonomikas fakultātē, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē) 
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv publicētajam kalendāram atsevišķi pasākumi (izbraukuma vai brīvdabas olimpiādes) var notikt arī citās vietās. 
 • Piedalīties tiesīgs jebkurš Latvijas pamata un vidējās izglītības iestāžu audzēknis. Dalībnieki startē četrās klašu grupās: pamatskola, 10.klase, 11.klase un 12.klase.
 • Lai kvalificētos Latvijas atklātajai ģeogrāfijas olimpiādei (kas notiek Rīgā novembra mēnesī), jāpiedalās oktobra mēnesī organizētājās Priekšsacīkstēs (par kuru sezonas punkti netiek piešķirti) un pārvarot žūrijas norādīto punktu barjeru. Iepriekšējās Latvijas JĢS sezonas kopvērtējuma 10 labāko rezultātu sasniedzēji katrā klašu grupā kvalificējas bez dalības priekšsacīkstēs.
 • Brīvdabas olimpiādēs transportlīdekļu ietilpības vai citu iemeslu dēļ organizatori var noteikt skolēnu skaita ierobežojumu.
 • Visos pārējos JĢS rīkotajos pasākumos nepastāv dalības ierobežojumi un priekšnoteikumi.
 • Reģistrācija katram JĢS pāsākumam notiek, ierodoties ne vēlāk kā pusstundu pirms sākuma, nosaucot reģistrētājam savu dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu un klasi, samaksājot dalības maksu (1.50€) un saņemot pretī dalībnieka numuru (kurš visas sezonas garumā jāraksta uz uzdevumu lapām).
 • Skolēnu darbus vērtē žūrija, kas sastāv no ģeogrāfijas un zemes zinātņu programmu studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem un profesionāļiem, kurus apstiprina Jauno ģeogrāfu skolas prezidents un kuri apņemas ievērot objektivitāti un neitralitāti. 
 • Katras klašu grupas triju labāko rezultātu sasniedzēji gan konkrētajā olimpiādē vai zinātniskajā konferencē, gan sezonā kopumā tiek apbalvoti ar diplomu un balvu. Labākās skolas kopējā un pamatskolu grupā sezonas kopvērtējumā tiek apbalvota ar ceļojošo skolu kausu. 
 • Rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek ne vēlāk kā stundu pēc katras olimpiādes uzdevumu daļas noslēgšanās, gaidīšanas laikā piedāvājot kādu skolēniem lekciju, ceļojumu stāstu, karšu cīņas vai citas intelektuālās spēles. Sezonas kopvērtējuma rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek ne vēlāk kā stundu pēc sezonas pēdējās olimpiādes uzdevumu daļas noslēgšanas (vidusskolēniem – pēc brīvdabas olimpiādes maijā, pamatskolēniem – pēc ikmēneša olimpiādes aprīlī). 
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv paziņotajam labāko rezultātu sasniedzēji konkrētā olimpiādē var kvalificēties valsts (slēgtajai) ģeogrāfijas olimpiādei un Latvijas izlases atlasei starptautiskajās olimpiādēs (Baltijā un Pasaulē). 
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv paziņotajam labāko rezultātu sasniedzēji 12.klašu grupā sezonas kopvērtējumā var bez iestājeksāmeniem kvalificēties budžeta vietām Latvijas augstskolās, ar kurām panākta vienošanās (piemēram: Latvijas JĢS sezonas kopvērtējuma 12.klašu grupas seši labākie dalībnieki iegūst tiesības iestāties Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē). 
 • Sezonas punktu aprēķināšana notiek saskaņā ar mājaslapā publicēto formulu: Latvijas JĢSKurzemes JĢSVidzemes JĢSLatgales JĢS.
Atklāto olimpiāžu norise
 • Olimpiāde norisinās mācību auditorijā.
 • Olimpiāde sastāv no 6-10 uzdevumiem, ko pēc īsas autora instrukcijas dalībnieki sāk pildīt atbilstoši autora norādījumiem un nodod žūrijai orientējoši pēc 10-20 minūtēm. Pēc nodošanas autors sniedz pareizās atbildes.
 • Uzdevumi ir testa formātā uz organizatoru izdrukātām papīra lapām ar vai bez uzskates materiāliem un ar vai bez atbilžu variantiem, prasot atzīmēt vai uzrakstīt pareizo atbildi, citkārt garākā tekstā analizēt kādu problēmu, veikt aprēķinus, zīmēt diagrammas un darboties ar kartēm. Tādējādi tiek pārbaudīta skolēnu erudīcija, analīzes un radošās spējas. 
 • Uzdevumus un papīra lapas atbildēm nodrošina organizatori. Dalībniekiem pašiem jānodrošina rakstāmpiederumi un pēc personīgiem ieskatiem: lineālu, transportieri, kalkulatoru.
 • Uzdevumu risināšanas laikā nav atļauts izmantot jebkādus savus informācijas materiālus vai sakaru ierīces.

Brīvdabas olimpiādes norise
 • Ik gadu sezonas noslēgumā tiek organizēta brīvdabas olimpiāde ārpus telpām. 
 • Piedalīties tiesīgi vidusskolas vecuma posma klašu audzēkņi. 
 • Norises vieta un tikšanās laiks tiek paziņots www.jgs.lv mājaslapā, izvēloties kādu ģeogrāfiski interesantu vietu Latvijā vai tuvākajās kaimiņvalstīs (pēdējā gadījumā dalībniekiem tiek nodrošināts bezmaksas vai subsidēts transports). 
 • Pasākums norisinās divas dienas: pirmajā dienā notiek pārgājiens ar praktiskajiem un teorētiskajiem uzdevumiem tā laikā, bet otrajā dienā tiek organizētas sporta un komandas saliedēšanas aktivitātes. Nakšņošana notiek pašu dalībnieku nodrošinātās teltīs. Ēdiena pagatavošana notiek uz kopīgi iekurta ugunskura sadarbojoties, bet no pašu dalībnieku nodrošinātiem pārtikas produktiem.
 • Organizatori pirms pasākuma dalībniekiem izsāsta drošības, uzvedības un vides saudzēšanas instrukciju. Taču par tās ievērošanu un personīgo drošību atbild dalībnieki paši.
Zinātnisko darbu konferences norise
 • Mājaslapā www.jgs.lv norādītajā pieteikšanas termiņā (ne vēlāk kā mēnesi pirms konferences) jāpiesaka tēmas nosaukums un īss izklāsts.
 • Mājaslapā www.jgs.lv norādītajā iesniegšanas termiņā (ne vēlāk kā divas dienas pirms konferences) jāiesniedz pētījuma galaversija uz norādīto e-pasta adresi.
 • Organizatori pieteikto pētījumu autoriem piedāvā konsultēšanu pētījumu izstrādes gaitā.
 • Pētījuma aizstāvēšanai tiek dotas 7-10 minūtes, atbildēm uz konkurentu un žūrijas jautājumiem tiek dotas vēl 7-10 minūtes.
 • Pētījuma aizstāvēšanai organizatori nodrošina datoru (ar skaļruņiem), multimediju projektoru, kodoskopu un tāfeli, bet autori tiesīgi izmantot arī pašu ierīces un metodes.
 • Pētījuma un tā aizstāvēšanas vērtēšanai tiek izmantoti mājaslapā www.jgs.lv publicētie kritēriji.
Papildu noteikumi
Comments