Nolikums


Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) rīkoto 
atklāto olimpiāžu un zinātnisko konferenču 

NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi (Latvijas skolu jaunatnei)

 • Raisīt interesi par ģeogrāfiju un zemes zinātnēm;
 • Paplašināt un padziļināt skolā ģeogrāfijas stundās mācīto;
 • Palīdzēt sagatavoties un izdarīt izvēli par labu ģeogrāfijas un zemes zinātņu studijām;
 • Iepazīstināt ar ģeogrāfiju kā nākotnes profesiju;

 • Ievadīt zinātniskās pētniecības jomā;

 • Ievadīt lauka darbu un aktīvā tūrisma jomā brīvā dabā;
 • Nodrošināt visiem pieejamu informācijas un uzdevumu datubāzi internetā
Vispārīgie noteikumi
 • Atklātās olimpiādes un zinātniskās konferences norisinās skolu mācību gada laikā reizi pēc mājaslapā www.jgs.lv publicētā kalendāra
 • Pēc norises vietas JĢS iedalās visas Latvijas līmenī: 
  • Latvijas JĢS (Rīgā, LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1) 
 • un reģionālajā līmenī: 
  • Kurzemes JĢS (Liepājā, Liepājas 5.vidusskolā, Rīgas ielā 50) 
  • Vidzemes JĢS (Valmierā, Vidzemes augstskolā, Cēsu ielā 4 / Tērbatas ielā 10 vai Valmieras Valsts ģimnāzijā, Leona Paegles ielā 40, kā arī izbraukumos citās Vidzemes pilsētās
  • Latgales JĢS (Dažādās Rēzeknes un Daugavpils skolās, kā arī izbraukumos citās Latgales pilsētās
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv publicētajam kalendāram atsevišķi pasākumi (izbraukuma vai brīvdabas olimpiādes) var notikt arī citās vietās. 
 • Piedalīties tiesīgs jebkurš Latvijas pamata un vidējās izglītības iestāžu audzēknis. Dalībnieki startē četrās klašu grupās: pamatskola, 10.klase, 11.klase un 12.klase.
 • Lai kvalificētos Latvijas atklātajai ģeogrāfijas olimpiādei (kas notiek Rīgā novembra mēnesī), jāpiedalās oktobra mēnesī organizētājās Priekšsacīkstēs (par kuru sezonas punkti netiek piešķirti) un jāpārvar žūrijas norādīto punktu barjera. Iepriekšējās Latvijas JĢS sezonas kopvērtējuma 10 labāko rezultātu sasniedzēji katrā klašu grupā kvalificējas bez dalības priekšsacīkstēs.
 • Brīvdabas olimpiādēs transportlīdzekļu ietilpības vai citu iemeslu dēļ organizatori var noteikt skolēnu skaita ierobežojumu.
 • Visos pārējos JĢS rīkotajos pasākumos nepastāv dalības ierobežojumi un priekšnoteikumi.
 • Reģistrācija katram JĢS pāsākumam notiek, ierodoties ne vēlāk kā pusstundu pirms sākuma, nosaucot reģistrētājam savu dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu un klasi, samaksājot dalības maksu (1.50€) un saņemot pretī dalībnieka numuru (kurš visas sezonas garumā jāraksta uz uzdevumu lapām).
 • Skolēnu darbus vērtē žūrija, kas sastāv no ģeogrāfijas un zemes zinātņu programmu studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem un profesionāļiem, kurus apstiprina Jauno ģeogrāfu skolas prezidents un kuri apņemas ievērot objektivitāti un neitralitāti. 
 • Katras klašu grupas triju labāko rezultātu sasniedzēji gan konkrētajā olimpiādē vai zinātniskajā konferencē, gan sezonā kopumā tiek apbalvoti ar diplomu un balvu. Labākās skolas kopējā un pamatskolu grupā sezonas kopvērtējumā tiek apbalvota ar ceļojošo skolu kausu. 
 • Rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek ne vēlāk kā stundu pēc katras olimpiādes uzdevumu daļas noslēgšanās, gaidīšanas laikā piedāvājot kādu skolēniem lekciju, ceļojumu stāstu, karšu cīņas vai citas intelektuālās spēles. Sezonas kopvērtējuma rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek ne vēlāk kā stundu pēc sezonas pēdējās olimpiādes uzdevumu daļas noslēgšanas (vidusskolēniem – pēc brīvdabas olimpiādes maijā, pamatskolēniem – pēc ikmēneša olimpiādes aprīlī). 
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv paziņotajam labāko rezultātu sasniedzēji konkrētā olimpiādē var kvalificēties valsts (slēgtajai) ģeogrāfijas olimpiādei un Latvijas izlases atlasei starptautiskajās olimpiādēs (Baltijā un Pasaulē). 
 • Atbilstoši mājaslapā www.jgs.lv paziņotajam labāko rezultātu sasniedzēji 12.klašu grupā sezonas kopvērtējumā var bez iestājeksāmeniem kvalificēties budžeta vietām Latvijas augstskolās, ar kurām panākta vienošanās (piemēram: Latvijas JĢS sezonas kopvērtējuma 12.klašu grupas seši labākie dalībnieki iegūst tiesības iestāties Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē). 
 • Sezonas punktu aprēķināšana notiek saskaņā ar mājaslapā publicēto formulu: Latvijas JĢSKurzemes JĢSVidzemes JĢSLatgales JĢS.
Atklāto olimpiāžu un citu nodarbību norise
 • Olimpiāde norisinās mācību auditorijā.
 • Olimpiāde sastāv no 6-10 uzdevumiem, ko pēc īsas autora instrukcijas dalībnieki sāk pildīt atbilstoši autora norādījumiem un nodod žūrijai orientējoši pēc 10-30 minūtēm. Pēc nodošanas autors sniedz pareizās atbildes.
 • Uzdevumi ir testa formātā uz organizatoru izdrukātām papīra lapām ar vai bez uzskates materiāliem un ar vai bez atbilžu variantiem, prasot atzīmēt vai uzrakstīt pareizo atbildi, citkārt garākā tekstā analizēt kādu problēmu, veikt aprēķinus, zīmēt diagrammas un darboties ar kartēm. Tādējādi tiek pārbaudīta skolēnu erudīcija, analīzes un radošās spējas. 
 • Uzdevumus un papīra lapas atbildēm nodrošina organizatori. Dalībniekiem pašiem jānodrošina rakstāmpiederumi un pēc personīgiem ieskatiem: lineālu, transportieri, kalkulatoru.
 • Uzdevumu risināšanas laikā nav atļauts izmantot jebkādus savus informācijas materiālus vai sakaru ierīces.
 • Ja tiek konstatēti pārkāpums, žūrijas pārstāvis, kas to fiksējis, ir tiesīgs izteikt brīdinājumu vai uzreiz izdarīt atzīmi uz dalībnieka uzdevuma lapas, kas atņem punktus no konkrētā uzdevuma iegūto punktus summas (vai arī no nodarbības kopvērtējuma, ja uzdevumā iegūti 0 punkti un izdarīta atzīme). Attiecīgi -2 punkti par katru fiksēto pārkāpumu (t.sk. pareizo un nepareizo atbilžu skaļa izpaušana pirms uzdevuma beigām, traucējoša sarunāšanās, norakstīšana ("špikošana"), neatļautu palīgierīču izmantošana utml.). Ja pārkāpumi, pēc žūrijas domām, sasniedz kritisko līmeni, žūrijai ir tiesības konkrēto dalībnieku uzdevuma laikā izraidīt no auditorijas un/vai lūgt nekavējoties pamest konkrēto nodarbību, neatmaksājot dalības maksu.
Brīvdabas olimpiādes norise
 • Ik gadu sezonas noslēgumā tiek organizēta brīvdabas olimpiāde ārpus telpām. 
 • Piedalīties tiesīgi vidusskolas vecuma posma klašu audzēkņi.
 • Norises vieta un tikšanās laiks tiek paziņots www.jgs.lv mājaslapā, izvēloties kādu ģeogrāfiski interesantu vietu Latvijā vai tuvākajās kaimiņvalstīs (pēdējā gadījumā dalībniekiem tiek nodrošināts bezmaksas vai subsidēts transports). 
 • Pasākums norisinās divas dienas: pirmajā dienā notiek pārgājiens ar praktiskajiem un teorētiskajiem uzdevumiem tā laikā, bet otrajā dienā tiek organizētas sporta un komandas saliedēšanas aktivitātes. Nakšņošana notiek pašu dalībnieku nodrošinātās teltīs. Ēdiena pagatavošana notiek uz kopīgi iekurta ugunskura sadarbojoties, bet no pašu dalībnieku nodrošinātiem pārtikas produktiem.
 • Organizatori pirms pasākuma dalībniekiem izsāsta drošības, uzvedības un vides saudzēšanas instrukciju. Taču par tās ievērošanu un personīgo drošību atbild dalībnieki paši.
Zinātnisko darbu konferences norise
 • Mājaslapā www.jgs.lv norādītajā pieteikšanas termiņā (ne vēlāk kā mēnesi pirms konferences) jāpiesaka tēmas nosaukums un īss izklāsts.
 • Mājaslapā www.jgs.lv norādītajā iesniegšanas termiņā (ne vēlāk kā divas dienas pirms konferences) jāiesniedz pētījuma galaversija uz norādīto e-pasta adresi.
 • Organizatori pieteikto pētījumu autoriem piedāvā konsultēšanu pētījumu izstrādes gaitā.
 • Pētījuma aizstāvēšanai tiek dotas 7-10 minūtes, atbildēm uz konkurentu un žūrijas jautājumiem tiek dotas vēl 7-10 minūtes.
 • Pētījuma aizstāvēšanai organizatori nodrošina datoru (ar skaļruņiem), multimediju projektoru, kodoskopu un tāfeli, bet autori tiesīgi izmantot arī pašu ierīces un metodes.
 • Pētījuma un tā aizstāvēšanas vērtēšanai tiek izmantoti mājaslapā www.jgs.lv publicētie kritēriji.
Papildu noteikumi
Samaksājot nodarbības dalības maksu un saņemot dalībnieka numuriņu, dalībnieks apstiprina, ka pieņem šajā nolikumā izklāstītos noteikumus un apņemas tos ievērot, kā arī rēķinās ar sankcijām jebkādu pārkāpumu gadījumā. Nolikums ir saistošs gan žūrijai, gan dalībniekiem. Jauno Ģeogrāfu skolas žūrija ir tiesīga mainīt nolikumu jebkurā laikā un vietā pēc saviem ieskatiem. Nolikuma un tā noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības! Saules mūžu Latvijai!


PIELIKUMS

Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas (Latvijas JĢS) un Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas (KJĢS)
rīkoto 
atklāto olimpiāžu un zinātnisko konferenču 

PUNKTU SKAITĪŠANAS SISTĒMA

Sezonas individuālais kopvērtējums (skolēnam) (Latvijas JĢS un KJĢS)
 • Skolēns drīkst "nesodīti" izlaist jebkuru 1 no 8 sezonas kārtām - proti, vājāko no 8 kārtām neieskaita (piemēram, ja arī viena kārta vispār netiek apmeklēta, tad nekas netiek zaudēts, no otras puses - nekad nevari zināt, kurā tieši kārtā dalībnieks būtu ieguvis lielāko % skaitu, tādēļ lielākā veiksme prognozējama visu kārtu apmeklētājiem).

 • Latvijas/Kurzemes atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē jebkura dalībnieka iegūtie % tiek pareizināti ar koeficientu 2, bet Zinātnisko darbu konferencē janvārī un Brīvdabas nodarbībā sezonas beigās ar 1.5. Attiecīgi maksimālais kopvērtējuma punktu skaists kas iegūstams..
  >Atklātajā olimpiādē - 200
  >Zinātniskajā konforencē un Brīvdabā - 150
  >Visās pārējās sezonas nodarbībās - 100

 • Priekšsacīkstēs sezonas punktus nepiešķir, toties sekmīga minimālās % barjeras pārvarēšana dod ceļazīmi uz Atklāto olimpiādi novembrī (uz olimpiādi automātiski kvalificējušies iepriekšējās sezonas kopvērtējuma 1.-6.vietas ieguvēji katrā klašu grupā).

 • Attiecīgās kārtas absolūtais uzvarētājs (neatkarīgi no klašu grupas), kas pareizi atbildējis uz, piemēram, 150 jautājumiem jebkurā gadījumā saņem 100% jeb sezonas punktus. Savukārt cits dalībnieks, kurš pareizi atbildējis tikai uz 75 jautājumiem, saņems attiecīgi 75/150=50% jeb sezonas punktus. Īsāk sakot, punkti tiek aprēķināti no attiecīgās nodarbības labākā rezultāta. Jo mazāka nodarbības punktu starpība, jo mazāka starpība arī sezonas punktos.


Sezonas kopvērtējuma punkti pa skolām (punkti starp skolām) (LATVIJAS JĢS un KJĢS)

 • Pilnus (100%) no nodarbībā iegūtajiem punktiem skolai sniedz tikai 6 tās labākie dalībnieki, neatkarīgi no viņu iegūtās vietas nodarbības individuālajā kopvērtējumā.
 • Nākošie 4 labākie dalībnieki (7-10 vieta nodarbībā skolas ietvaros) skolu kopvērtējumā sniedz tikai 50% no nodarbībā iegūtajiem punktiem. Piem. ja skolu pārstāv 7 dalībnieki un 7. nodarbībā ieguvis 30 punktus, skolu kopvērtējumā no tiem "pārskaitīti" tikai 15 punkti. Tāpat arī 8.,9.,un 10. vieta skolā.
 • Tie dalībnieki, kas pārstāvot savu skolu nav iekļuvuši savas skolas top10, sezonas punktus skolai nesniedz, bet vēl jo projām saņem un cīnās par vietām individuālajā kopvērtējumā.

  Piemērs. Inciema 3. vidusskola ar ģeogrāfijas skolotāju Jāni G. uz parastu JĢS nodarbību ir ieradusies ar 12 dalībniekiem. Individuālajā kopvērtējumā tie attiecīgi ieguvuši: 1. - 80p, 2. - 75p, 3. - 75p, 4. - 50p, 5. - 32p, 6. - 30p, 7. - 28p, 8. - 25p, 9. - 21p, 10. - 15p, 11. - 13.p, 12. - 9p.
  Vadoties pēc šāda iznākuma, sezonas punkti skolai tiek ieskaitīti šādi:
  1.-6. vieta - 100% = 80+75+75+50+32+30 = 342p
  7.-10. vieta - 50% = (28+25+21+15)/2 jebšu 14+12,5+10,5+7,5 = 44,5p
  11. un 12. dalībnieks pēc rezultāta no skolas (kā arī visi nākošie, ja tādi būtu) punktus skolai kopvērtējumā nenes.
  Rezultātā Inciema 3. vidusskolas skolēni par prieku Jānim G. un savai skolai kopvērtējumā par šo nodarbību ir nopelnījuši 342+44,5 = 386,5 punktu


Zinātnisko darbu vērtēšanas kritēriji (Latvijas JĢS)

Comments